Etablering nær ved 32.29394, -64.784967

Åben kort
Lokal tid:
07:26:47

Elbow Beach Resort Bermuda

60 South Shore Road, Paget
lodgingLæs mere

Coco Reef Resort Bermuda

3 Stonington Circle, Paget
lodgingLæs mere

Hamilton Princess & Beach Club

76 Pitts Bay Road
lodgingLæs mere

Royal Palms Hotel

24 Rosemont Avenue, Pembroke
lodgingLæs mere

Rosedon Hotel

61 Pitts Bay Road, Pembroke
lodgingLæs mere

Newstead Belmont Hills Golf Resort and Spa

27 Harbour Road, Mount Pleasant
lodgingLæs mere

Fourways Restaurant & Inn

1 Middle Road
lodgingLæs mere

Edgehill Manor

36 Rosemont Avenue
lodgingLæs mere

Fort Hamilton

132 Middle Road, Devonshire
point_of_interestLæs mere

Granaway

One Longford Road, P.O. Box WK 533, Warwick Long Bay
real_estate_agencyLæs mere

Ocean Discovery Centre @ Bermuda Underwater Exploration Institute (BUEI)

40 Crow Lane, Hamilton
storeLæs mere

Port O Call Restaurant

87 Front Street, Hamilton
restaurantLæs mere

LifeThyme CrossFit

7 Dundonald Street West, Hamilton
gymLæs mere

📑 Alle kategorier i Bermuda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning